Print this page

Home - About the Institute

 

NATO SPS MYP G6006: “Acoustic Multi-Functional Composites for Environmental Risks and Health Hazards Reduction”

 

Проект: Разработване на Интегрирана система за контрол на претоварването и мониторинг при верижни електротелфери.

Договор за финансиране: 13ИФ-02-4/06.12.2022 г., финансиран от Национален иновационен фонд към Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия

Бенефициер: КЛЪСТЕР ПОДЕМНА ТЕХНИКА ООД

Партньор: ИНСТИТУТ ПО МЕХАНИКА

Обща стойност на проекта: 290853,40 лв., от които 228006,36 лв. безвъзмездна финансова помощ от Национален иновационен фонд и 62847,04 лв. собствено участие на партньорите по проекта.

Начало на проекта: 06.12.2022 г.

Край на проекта: 06.06.2024 г.

Основна цел на проекта: Създаване на функционална система за контрол на претоварването и мониторинг при верижните електротелфери за повишаване иновативността и качествените характеристики на телферите на чуждестранния пазар.

Очаквани резултати: 1) Аварийно изключване при претоварване с над 10% над номиналния товар за типа верижен електротелфер; 2) Иновативно усъвършенстване на верижния електротелфер; 3) Въведени нови услугите за динамичен мониторинг на работните часове и техническото обслужване.

 

 

 

Центърът за върхови постижения по Информатика и Информационни и комуникационни технологии откри уникален комплекс за дигитална трансформация и високопроизводителни пресмятания

 

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0003-С01 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ЦВП по Информатика и ИКТ)

 

 

 

 

 

 

 


...PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS...
... MATHEMATICAL MODELING AND NUMERICAL SIMULATIONS...
...ROBOTICS...
...MECHANICS OF CONTINUA...
...BIOMECHANICS...
...MICRO AND NANO MECHANICS...
  • ...PHYSICO-CHEMICAL MECHANICS...
  • ... MATHEMATICAL MODELING AND NUMERICAL SIMULATIONS...
  • ...ROBOTICS...
  • ...MECHANICS OF CONTINUA...
  • ...BIOMECHANICS...
  • ...MICRO AND NANO MECHANICS...

The Institute of Mechanics (IMech) is a leading scientific center with long traditions in fundamental and applied research in mechanics, robotics, mechatronics, biomechanics and related fields. The Institute also participates in the training of PhD students and qualified specialists, it is involved in innovation and expert activities, and practical application of research results. The basic priorities of IMech are: the scientific research topics to evolve according to the world trends in mechanics, to strive towards intensive international cooperation and to become an active member of the European scientific community.

Brochure IMech

35 Years Institute of Mechanics


Modified date:16-07-2024