Categories: BGNews
      Date: фев 15, 2010
     Title: Покана
на среща с акад.  Н. Съботинов на тема „РЕФОРМАТА В БАН" на 16.02.2010 г., вторник, от 15.00 ч. , големия салон на ЦУ на БАН. 

 Пълен текст на поканата:
Уважаеми колеги,
Предвид стартиралите реформи в Българската Академия на Науките
и множеството въпроси, които те породиха сред учените, Ние, Движението на младите учени \"2х&3х\", сдружение „Когито", форум „Демокрит" и Докторантски съвет към БАН
каним
всички, които се чувстват млади и работят в БАН, на среща с:
АКАД. Н. СЪБОТИНОВ на тема „РЕФОРМАТА В БАН"
НА 16.02.2010 Г., ВТОРНИК, ОТ 15.00 ЧАСА
В ГОЛЕМИЯ САЛОН НА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ, БАН
В ДНЕВНИЯ РЕД предвиждаме:
1. КАКВА Е ИДЕЯТА И ЕТАПИТЕ НА РЕФОРМАТА В БАН
2. ОТГОВОР НА НАШИ ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
3. ВИЕ ЗАДАВАТЕ ВЪПРОСИ
Очакваме ви!
Молим, да съдействате за разгласяването на тази информация
------------ --------- --------- -------
По т. 2 от Дневния ред прилагаме нашите предварително зададени въпроси към акад. Съботинов относно реформата в БАН
Въпроси:
1. Кои са конкретните стъпки (схемата), по които ще бъде осъществена реформата в БАН?
2. Има ли официално поставени изисквания от външни организации (Правителство, Световна банка, Европейската научна фондация /ЕНФ/ или др.) за това каква точно да е реформата на БАН? Ако има, кой ги поставя и какви са те?
3. Какво се цели да се постигне с реформата - ниво, решаване на конкретни проблеми или др.? (Бихте ли конкретизирал заложеното като основна цел в проекта за реформа, което за нас е неясно и неопределено: „БАН си поставя за основна цел да повиши ефективността на дейностите си при решаване на важни проблеми, свързани с развитието на българското общество и държава, за умножаване на духовните и материалните ценности на нацията, както и за пълноценно участие в развитието на световната наука и изграждането на европейското научноизследователско пространство.")
4. Кои от препоръките на ЕНФ бяха взети предвид при реформата и доколко те се спазват и прилагат еднакво към всички научни звена?
5. Ще се променят ли методите на управление и начините за разпределение на средствата вътре в новите научни звена след преструкторирането и окрупняването им?
6. Предвижда ли се промяна в управленските структури на БАН (Научни съвети, УС на БАН и др.) с оглед участието в тях и на млади учени?
7. Съществува ли яснота за критериите, по които ще се атестират отделните учени в различните области на науките?
- Какви ще са тези критерии?
- Атестационните критерии ще отчитат ли условията на труд на съотвения учен?
- Ще отчитат ли активността на даден учен за популяризиране на науката, с оглед дейности в тази насока да бъдат поущрени?
- Кой ще прави атестациите?
8. Относно Университет на БАН - кога ще изкристализира идеята? Ще се заложат ли, предвид наличието на Университет към БАН, някакви промени в структурите на новите научни звена?
9. В чл.2, ал. 2 от Устава на БАН пише следното „(2) В БАН не могат да съществуват и да извършват дейност структури на политически партии и движения. Нейните звена не могат да изпълняват поръчки, обслужващи политическата дейност на партии и движения." Доколко спазването на този член от Устава се съблюдава, тъй като има информации за прецеденти?
10. След реформата в БАН ще се въведе ли мандатност в работата на новите звена и органи на управление?
11. След реформата в БАН ще се подобри ли финансовото състояние на учените в Академията?
Няколко ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
1. Атестацията да е прозрачна и да се направи така, че да не тежи на преките ангажираности на учените.
2. Да се назначават завършилите докторантите, както и тези в удължение.
3. Да се създаде отдел за човешките ресурси към БАН с цел:
- Провеждане на единна политика, насочена към привличането и развитието на млади учени
- Въвеждане на единна информационна система за човешките ресурси на БАН, както и за кандидатите за работа
- Подобряване условията на труд на учените
- Създаване на ефективен механизъм за решаване на трудови конфликти