Categories: BGNews
      Date: фев  3, 2010
     Title: Програма ЕРАЗЪМ
Срок в БАН за подаване на двустранни споразумения с молба за финансиране за акад. 2010-2011 г. е 19 февруари 2010!

 Програма Еразъм е част от най-голямата европейска програма за образование и обучение - „Учене през целия живот" (2007-2013 г.) (Lifelong Learning Programme или LLL). Еразъм е една от четирите секторни програми на LLL, а именно тази за висшето образование. За централизираните дейности по програмата се кандидатства в Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия. За финансиране на децентрализираните дейности БАН кандидатства в Националната агенция, администрираща средствата на ЕК по тази програма - Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) (www.hrdc.bg). Физически лица нямат право да кандидатстват, а само институцията, в която учат/работят.

Крайният срок в БАН за подаване на двустранни споразумения с молба за финансиране за акад. 2010-2011 г. е 19 февруари 2010. След решението на ЦРЧР кои от предложените мобилности ще бъдат финансиране и каква ще е седмичната/месечна ставка за дадената страна се подписва финансов договор с Агенцията. Това по правило става през юни, след което в БАН се провежда процедура по селекция на докторантите и ако е необходимо - при по-голям брой кандидати - селекция на преподавателите.

 

Повече информация на страницата на ЦУ на БАН, раздел Участие на БАН в международни програми:

http://www.bas.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0050&n=000007&g=