Categories: BGNews
      Date: юли 13, 2009
     Title: Общо събрание на Института по механика
На 15.07. 09 ( сряда ) от 11 ч. в зала 510 на ИМех ще се проведе Общо
събрание на Института
.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 15.07. 09 ( сряда ) от 11 ч. в зала 510 на ИМех ще се проведе Общо събрание на Института при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Допълнение на Вътрешните правила за формиране на работната заплата в ИМех в
частта "Допълнителни и други трудови възнаграждения".
2. Разни.


Председател на ОС:

/ ст.н.с. 1 ст. дтн М. Миховски/