Categories: BGNews
      Date: окт 12, 2023
     Title: ОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР

19 октомври 2023 г., 11 часа, зала 200

Докладва: академик Петър Попиванов, ИМИ – БАН

Тема: Гранични задачи за локални и нелокални частни диференциални уравненияОБЩОИНСТИТУТСКИ СЕМИНАР

19 октомври 2023 г., 11 часа, зала 200

Докладва: академик Петър Попиванов, ИМИ – БАН

Тема: Гранични задачи за локални и нелокални частни диференциални уравнения

Резюме: Първо се разглеждат нелокални частни диференциални уравнения, които съдържат неизвестната функция освен чрез производните и и чрез определен интеграл от нея. Освен задачата на Дирихле, се разглежда и задачата на Робен и се намират уравнения в явен вид. След това се строят в явен вид решения на нелинейни уравнения от математическата оптика (солитони и други)