Categories: announcementBG
      Date: фев 23, 2023
     Title: Институт по Механика – БАН търси да назначи
Изследовател R1 в Лаборатория 8 „Лаборатория за изследване на топлопроводност.

 

 

1. Изследовател R1 в Лаборатория 8 „Лаборатория за изследване на топлопроводност “.

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.001-0008 "Национален център по мехатроника и чисти технологии” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), със срочен договор и заетост до 20 часа седмично.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование/квалификация: Изследовател, с образователна степен „магистър“, инженер-химик, и с опит в научната област 5. Технически науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание.

3. Начин на кандидатстване:

Кандидатите следва да представят заявление в свободен текст, автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит :

• Копия от документи за завършено образование.

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

• Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Документите се приемат 06.03.2023 г. до 17.03.2023, в деловодството на ИМех-БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.4, стая 223

4. Етапи на конкурса:

a. Разглеждане на документите на кандидатите

б. Събеседване с допуснатите кандидати

в. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИМех-БАН

За допълнителна информация:

лице за контакти: Васил Кавърджиков

e-mail: kavarj@imbm.bas.bg

тел: 0887101312

 

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация/опит. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.