Categories: BGNews
      Date: май  9, 2022
     Title: Открит семинар на НСЗ „Механика на флуидите”

На 7 юни 2022 г., от 11 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ „Механика на флуидите” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ за нуждите на НСЗ "Механика на флуидите".Семинарът ще се проведе при следния дневен ред:

1. Обосновка на необходимостта от исканата длъжност за развитието на звеното – докладва проф. дмн Николай К. Витанов , ръководител на НСЗ "Механика на флуидите";

2. Презентация - резюме на изследванията на заинтересовани от участието в конкурса учени.

Ръководителят на НСЗ "Механика на флуидите" кани специално членовете на Научния съвет на ИМЕХ – БАН  да присъстват на открития семинар на звеното.

Поканени са и всички интересуващи се.

София                                                                         проф. дмн Николай К. Витанов

09.05.2021 г.