Categories: BGNews
      Date: окт 14, 2021
     Title: Oткрит семинар на НСЗ „Мехатроника”

На 9 ноември 2021 г., от 14 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ „Мехатроника” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „доцент” в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.1. Машинно инженерство, научна специалност „Роботи и манипулатори“ за нуждите на НСЗ "Мехатроника".Семинарът ще се проведе при следния дневен ред:

1. Обосновка на необходимостта от исканата длъжност за развитието на звеното – докладва проф. д-р Димитър Чакъров, ръководител на НСЗ "Мехатроника";

2. Презентация - резюме на изследванията на заинтересовани от участието в конкурса учени.

Ръководителят на НСЗ "Мехатроника" кани специално членовете на Научния съвет на ИМЕХ – БАН  да присъстват на открития семинар на звеното.

Поканени са и всички интересуващи се.

Участието може да бъде и дистанционно чрез платформата ZOOM.

За дистанционно участие моля изпратете e-mail до mit@imbm.bas.bg.

София                                                                         проф. д-р Димитър Чакъров

12.10.2021 г.