Categories: BGNews
      Date: юни  1, 2021
     Title: Защита на дисертационен труд

На 22 юни 2021 г. (вторник), от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на Румен Иванов БорисовЗащита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ на Румен Иванов Борисов

На 22 юни 2021 г. (вторник), от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе открито заседание на научно жури за защита на дисертацията на Румен Иванов Борисов – задочен докторант в НСЗ „Механика на флуидите” (научен ръководител - проф. дн Николай Витанов)  за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Темата на дисертационния труд е „Анализ на данни за разпределени величини и трафик в мрежови системи”, по научната специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката”, професионално направление 4.5 Математика.

Повече подробности на страницата на ИМех / процедури ЗРАС.

Поканени са всички интересуващи се.