Categories: BGNews
      Date: окт 17, 2019
     Title: Защита на дисертационен труд
На 30 октомври 2019 г. (сряда), от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на НЖ за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на асистент Момчил Ненов

Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен "доктор" на

Момчил Ивайлов Ненов

На 30 октомври 2019 г. (сряда), от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе открито заседание на научно жури за защита на дисертацията на асистент Момчил Ивайлов Ненов – докторант в НСЗ „Биомеханика” (научен ръководител - проф. дн Светослав Николов)  за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Темата на дисертационния труд е

Моделно базираща стратегия за изследване влиянието на

микро-РНК в ракови сигнални пътеки

по научната специалност „Биомеханика”, професионално направление 4.5 Математика,  oбласт на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика.

Повече подробности на страницата на ИМех / процедури по ЗРАС