Categories: BGNews
      Date: окт 10, 2019
     Title: Защита на дисертационен труд
На 23 октомври 2019 г. (сряда), от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор" на асистент Поля Ангелова

Защита на дисертационен труд

за придобиване на образователната и научна степен "доктор" на Поля Славчева Ангелова

На 23 октомври 2019 г. (сряда), от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе открито заседание на научно жури за защита на дисертацията на асистент Поля Славчева Ангелова – докторант в НСЗ „Механика на флуидите” (научни ръководители - проф. д-р Евгени Иванов, проф. дн Румяна Коцилкова)  за присъждане на образователната и научна степен „доктор”. Темата на дисертационния труд е

Разработване на полимерен нанокомпозит с графен и

създаване на прототип чрез 3D печат”,

по научната специалност „Технология на композитните материали”, професионално направление 5.6 Материали и материалознание,  oбласт на висше образование 5. Технически науки.

Повече подробности на страницата на ИМех / процедури по ЗРАС