Categories: BGNews
      Date: апр  1, 2018
     Title: Обява за открит семинар на НСЗ Механика на флуидите

На 17 април 2018 г. от 11.00 часа в зала 200 на Института по механика – БАН ще се проведе открит семинар на НСЗ “Механика на флуидите” във връзка с обявяване на конкурси за академичната длъжност доцент по научната специалност 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (02.15.20 Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство) за нуждите на НСЗ Механика на флуидите.Семинарът ще протече при следния дневен ред:

1. Обосновка на необходимостта от исканата длъжност за развитието на определена тематика от общата проблематика на звеното – докладва проф. дмн Николай К. Витанов, ръководител на НСЗ Механика на флуидите

2. Резюме на изследванията на заинтересовани от участието в конкурса учени

Ръководителят на НСЗ Механика на флуидите кани специално членовете на Научния съвет на ИМЕХ – БАН да присъстват на открития семинар на звеното.

София

15 март 2018 г.

проф. дмн Николай К. Витанов

Ръководител на НСЗ Механика на флуидите