Categories: BGNews
      Date: апр 14, 2018
     Title: Oткрит семинар на НСЗ Механика на флуидите
На 24 април 2018 г. от 11 часа в зала 200 на Института по механика ще се проведе открит семинар на НСЗ Механика на флуидите.


Уважаеми колеги,

На 24 април 2018 г. от 11 часа в зала 200 на Института по механика – БАН ще се проведе открит семинар на НСЗ “Механика на флуидите” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност професор по научната специалност 5. Техничеки науки, професионално направление 5.6. Материали и материалознание,  02.01.08 „Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура“ за нуждите на Лаборатория ОЛЕМ на НСЗ Механика на флуидите. Семинарът ще протече при следния дневен ред:

1. Обосновка на необходимостта от исканата длъжност за развитието на определена тематика от общата проблематика на звеното – докладва проф. дмн Николай К. Витанов, ръководител на НСЗ Механика на флуидите;

2. Резюме на изследванията на заинтересовани от участието в конкурса учени.

Ръководителят на НСЗ Механика на флуидите кани специално членовете на Научния съвет на ИМЕХ – БАН  да присъстват на открития семинар на звеното.

София

15 март 2018 г.                                                                      проф. дмн Николай К. Витанов

Ръководител на НСЗ Механика на флуидите