Categories: BGNews
      Date: мар 16, 2018
     Title:  Открит СЕМИНАР на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло”
На 30 март 2018 г. (петък) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН

На 30 март 2018 г. (петък) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открит СЕМИНАР на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло”, на който ще се обсъди необходимостта от обявяването на конкурс за академична длъжност „професор“ по научно направление 4.5. Математика, научна специалност Механика на деформируемото твърдо тяло.

Канят се всички заинтересовани за участие в конкурса учени да представят резюме на изследванията си като направят кратки презентации.

Членовете на НС на ИМех се канят най-учтиво да присъстват на семинара.

От ръководството на секция МДТT