Categories: BGNews
      Date: мар  9, 2018
     Title: Открит СЕМИНАР на научно структурно звено „Биомеханика”

На 23 март 2018 г. (петък) от 13:30 часа в зала 200 на Института по механика към БАННа 23 март 2018 г. (петък) от 13:30 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открит СЕМИНАР на научно структурно звено „Биомеханика”, на който ще се обсъди необходимостта от обявяването на конкурс за академична длъжност „доцент“ по научна специалност „Биомеханика“, област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.5. „Математика“, с цел развитието на определена тематика от общата проблематика на звеното.

Канят се всички заинтересовани за участие в конкурса учени да представят резюме на изследванията си като направят кратки презентации. Членовете на НС на ИМех се канят най-учтиво да присъстват на семинара. От ръководството на направление Биомеханика