Categories: BGNews
      Date: фев  8, 2018
     Title: Открит СЕМИНАР на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло”

Открит семинар на секция МДТТ

на 9 март 2018 г. (петък) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАННа 9 март 2018 г. (петък) от 11 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открит СЕМИНАР на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло”, на който ще се обсъди необходимостта от обявяването на конкурс за академична длъжност „професор“ по научно направление 4.5. Математика, научна специалност Математическо моделиране и приложение на математиката в земната и скална механика.

Канят се всички заинтересовани за участие в конкурса учени да представят резюме на изследванията си като направят кратки презентации.

Членовете на НС на ИМех се канят най-учтиво да присъстват на семинара.

От ръководството на секция МДТ