Categories: BGNews
      Date: фев  3, 2009
     Title: Вътрешна  защита
На 10.02.2009 г. от 14 часа в Института по Мехника-БАН ще се проведе вътрешна защита на дисертационния труд на н.с. Поля Добрева

ВЪТРЕШНА ЗАЩИТА

на дисертационния труд на

н.с. II ст. Поля Стайкова Добрева

от Лаборатория "Геокосмична хидродинамика" към Института по механика при БАН

на тема:

„Моделиране на областта магнитосфера-магнитослой"

за присъждане на образователна и научна степен "ДОКТОР"

Научен ръководител: Ст.н.с. II ст. д-р Моньо Донев Карталев

Материалите по вътрешната защита (дисертация и автореферат) са на разположение на интересуващите се в библиотеката на Института по механика при БАН-гр.София, Акад. Г. Бончев, бл. 4.