Categories: BGNews
      Date: яну 14, 2017
     Title: Научна отчетна сесия 2017
Годишна научна сесия на Института по механика - 17 и 18 януари 2017 (начало от 10.00 часа), зала 200, ул. Акад. Бончев, блок 4.

П   Р   О   Г   Р   А   М   А

на

Годишната научна сесия на Института по механика за 2016 г.

17 януари 2017 г. (вторник), зала № 200

СУТРЕШНА СЕСИЯ

10.00 – 10.20 откриване

Направление „Механика на дискретни системи”

Председател: Д. Игнатова

10.20 10.40 Е. Захариев, Механика, моделиране и управление на системи твърди и еластични тела (отчет по тема)

10.40 11.00    Д. Чакъров, Мехатронни системи и устройства, ориентирани към човека – моделиране, дизайн и експерименти (отчет по тема)

11.00 11.20    В. Котев, Biomedical Robotics and Applications (отчет по проект)

Направление „Биомеханика”

Председател: Св. Г. Николов

11.20 11.40    П. Кирязов, Биомеханика, управление на движенията и технически средства за рехабилитация (отчет по тема)

11.40 12.00    Н. Антонова, Биодинамика, биореология и биомеханика на среди и процеси (отчет по тема)

12.00 12.20    А. Александрова, Н. Антонова, Е. Шамрай, М. Скоркина, О. Черкашина, Оценка на модула на еластичност на левкоцити с помощта на атомно-силов микроскоп при групи здрави лица и пациенти с диабет тип 2

Направление „Физико-химична механика”

Председател: П. Джонджоров

12.20 – 12.40   И. Борованска, Технологии за получаване на полимерни микро- и нанокомпозити и методи за тяхното изследване (отчет по тема)

12.40 13.00    М. Натова, Създаване на нов подход и инструменти за подобряване и оптимизиране на формовъчния процес при изработка на полимерни опаковки за фармацевтичната и козметична промишленост (отчет по проект)

 

Следобедна СЕСИЯ

Направление „Механика на флуидите”

Председател: Л. Парашкевова

14.00 14.20    С. Табакова, Разработване на математически флуидни модели за изследване на проблеми на новите материали и космоса, на здравето, на модерните производства и транспортните средства (отчет по тема)

14.20 14.40    Н. К. Витанов, Теория на сложните системи: методология и при-ложения към сложни флуидни, социални и други сложни системи от областта на естествените науки и биологията (отчет по тема)

14.40 15.00    Н. К. Витанов, Science dynamics and research production, Springer Int. Publishing, 2016 (конкурс за най-значими научни постижения 2016)

Направление „Математическо моделиране и числени симулации в механиката”

Председател: С. Табакова

15.00 15.20    Ст. Стефанов, Числено изследване на мултимащабни процеси и явления в микро и нано флуидни системи (отчет по тема)

15.20 15.40    Д. Данчев, Моделиране на явления и процеси от интерес за съвременните микро и нано-технологии и био-процеси: модели на пренос, ефект на Казимир, фазови трансформации и равновесни форми (отчет по тема)

15.40 16.00 St. Meskos, Thermal Gas Mixing in Micro-Scale (Project MIGRATE)

16.00 16.20    St. Iliev, N. Pesheva, Contact-Angle Hysteresis on Periodic Microtextured Surfaces: Stronglycorrugated Liquid Interfaces

16.20 17.00 М. Рашевски, Сл. Славчев, Автомоделна задача за вискозно течение в хоризонтален равнинен канал с горна пропусклива граница и долна твърда граница

 

18 януари 2017 г. (сряда), зала № 200

СУТРЕШНА СЕСИЯ

Направление „Механика на деформируемото твърдо тяло”

Председател: В. Василев

10.00 10.20 П. Джонджоров, Механика на материали, структури и технологични процеси (отчет по тема)

10.20 10.40 Т. Ангелов, Аналитично и числено моделиране в механиката на деформируемото твърдо тяло (отчет по тема)

10.40 11.00 Е. Маноах, Vibration Based Methods for Damage Detection in Structures

11.00 11.20 А. Попов, Точност на измерената дълбочина на пукнатина с вихрово-токов метод

11.20 11.40 V. Jivkov, V. Natarajan, Ph. Philipoff, Estimation of the Anomalous in the Thermal Variations of the Atmosphere and Ground using Satellites for the Aims of  Regional Seismic Activity Assessment

11.40 12.00    Св. Сл. Николов, Моделиране на гъвкави актуатори с пневматично задвижване и техните приложения в роботиката