Categories: BGNews
      Date: май 27, 2015
     Title: Награда "Най-добър млад механик за 2014"
Конкурс „Най-добър млад механик“ за наградата на Националния комитет по теоретична и приложна механика, учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов

Конкурсът „Най-добър млад механик“ за наградата на Националния комитет по теоретична и приложна механика НКТПМ, учредена и финансирана от акад. Ячко Иванов, се проведе през есента на 2014 за трети пореден път. Според правилата на конкурса, окончателно решение за присъждане на наградите се приема от Научния съвет на Института по механика, а наградите се връчват от Председателя на НКТПМ. В конкурса за наградата „ Най – добър млад механик” може да участва всяко физическо лице на възраст до 35 години, което заема академична длъжност в научен институт или ВУЗ и чиито научни изследвания са в областта на механиката. Срокът за подаване на документите е до 30 септември на всяка календарна година на адреса на НКТПМ: bnctpm@imbm.bas.bg; jtam@imbm.bas.bg-” За конкурса”. Допълнителни изисквания към кандидатите са да е налице обществена значимост на цялостната професионална дейност (преподавателска , научна, проектантска, организационна и др.) и кандидатът да има минимум 3 публикации в международни или национални научни списания и сборници от научни форуми. В критериите се отчитат и наличие на регистрирани патенти и иновативна дейност, както и участие в научно-изследователски проекти и ръководство на дипломанти и стажанти.

Конкурсът стартира през 2012, като първата награда на НКТПМ „Най-добър млад механик“ бе връчена на д-р Събина Чернева от Института по механика към БАН. Вторият носител на наградата е д-р инж. Анита Хандрулева от Висшето строително училище „Любен Каравелов“ в София. Връчването на наградата бе направено тържествено по време на Националния конгрес по теоретична и приложна механика, който се проведе през есента на 2013 в Международния дом на учените „Фредерик-Жолио Кюри“ във Варна.

Носителят на наградата за 2014 Станислав Стойков е роден през 1982, има магистърска степен от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (2007, Факултет по математика и информатика) и докторска степен (2012) от Университета в Порто, Португалия. Основните му научни резултати са в областта на моделирането на еластични конструкции с геометрични нелинейности и с отчитане на нехомогенност и повреди; разработването на числени методи за изследване на нелинейни системи диференциални уравнения, както и на паралелни алгоритми за големи задачи. Темата на докторската дисертация на Станислав е „Нелинейни трептения на 3D греди“. Получените резултати са публикувани в 9 статии в международни списания с импакт фактор и 12 статии в издания на конференции. От октомври 2012 до сега д-р Стойков е пост-докторант в Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) към БАН, като също така работи интензивно в рамките на проект AComIn FP7-REGPOT-2012-2013-1, координиран от ИИКТ и финансиран по 7 рамкова програма на Европейската комисия.

Освен наградата „ Най – добър млад механик” през 2014 година бе връчена и  грамота за много добре представил се кандидат. Тази грамота бе дадена на на д-р инж. Георги Василев от Университета по архитектура, строителство и геодезия - София. Георги Василев е роден през 1984 година, през 2008 придобива магистърска степен от Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, а през 2014 му е присъдена степен доктор в същия университет. Темата на дисертацията на Георги е „Отчитане влиянието на взаимодействието почва-фундамент-конструкция върху динамичното и сеизмичното поведение на сгради и съоръжения“. Научните му интереси са в областта на разпространение на вълни в материални среди; динамика на вискоеластичните среди; динамика на пороеластичните среди; динамика на термоеластичните среди; взаимодействие почва-конструкция; метод на граничните елементи; метод на крайните елементи; времево-честотен анализ.