Categories: BGNews
      Date: яну 23, 2014
     Title: ОС на учените в ИМех
На 28 януари (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на ИМех

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 28 януари (вторник) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех)  ще се проведе Общо събрание (ОС) на учените, служителите и Научния съвет на Института при следния дневен ред.

1. Приемане на научния отчет на ИМех за 2013 г. Докладва Научният секретар

2. Приемане на финансовия отчет на ИМех за 2013 г. Докладват Директорът и Главният счетоводител

3. Приемане на отчета на Научния съвет на ИМех за 2013 г. Докладва Секретарят на Съвета

4. Приемане на предложения за най-добри постижения в ИМех през 2013 г. Докладва Председателят на комисията.

5. Приемане на отчета на ОС за 2013 г. Докладва Председателят на ОС.

6. Приемане на правилника за дейността на ИМех. Докладва Научният секретар.

7. Разни.

Председател на Общото събрание

Е. Захариев