Categories: BGNews
      Date: окт 25, 2013
     Title: Защита на дисертационен труд

1.11.2013 г. от 15.00 часа в зала 200 на Института по механика - открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен доктор на инж. Михаил Цвеов.

 

 На 1.11.2013 г. от 15.00 часа в зала 200 на Института по механика ще се проведе открито заседание на научното жури за провеждане на официална защита на дисертационен труд на инж. Михаил Цвеов

"Моделиране и синтез на стави с управляема податливост на роботи, взаимодействащи с човека"

за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по научна специалност "Роботи и манипулатори".

(Заповед № РД-09-190/15.10.2013 г. на Директора на ИМех-БАН)

Канят се всички желаещи.