Categories: BGNews
      Date: юни 18, 2013
     Title: Научен семинар
25.06.2013 г., от 14 часа, в зала 200 на Института по механика - разширен семинар на НСЗ “Механика на дискретни системи” - предварителна защита на дисертационен труд от маг.инж. Михаил Цвеов.


На 25.06.2013 г. (вторник), от 14 часа, в зала 200 на Института по механика на БАН ще се проведе разширен семинар на НСЗ “Механика на дискретни системи” за предварителна защита на дисертация на тема „Моделиране и синтез на стави с управляема податливост за роботи, взаимодействащи с човека” за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по научна специалност 02.01.52 “Роботи и манипулатори” на маг. инж. Михаил Цвеов.