Categories: BGNews
      Date: мар 13, 2013
     Title: Процедура по ЗРАС

На 26.03.2013 г., от 15 часа в зала 200 на Института по механика, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе процедура по защита на дисертацията на Мануел Варгас Хернандо
СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми колеги,

На 26.03.2013 г., от 15 часа в зала 200 на Института по механика,

ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе процедура по защита на дисертацията на Мануел Варгас Хернандо за получаване на образователната и научна степен

 

„Доктор”.

 

Тема на дисертацията: „Моделиране и симулация на топлообмен и термални явления в микротечение на газ

Научна специалност: 01.01.13 „Математическо моделиране и приложение на математиката”

НСЗ: „Математическо моделиране и числени симулации”

Научен ръководител: проф. дн Стефан Стефанов

 

Научно жури:

  1. Доц. д-р Славчо Славчев,  вътрешен член, Председател, Рецензия
  2. Проф. дн Стефан Стефанов,  вътрешен член

Становище

  1. Проф. дн Запрян Запрянов,  външен член

Становище

  1. Проф. дн Иван Димов,  външен член,

Рецензия

  1. Проф. Димитрис Валугеоргис, външен член,

Становище

Материалите са публикувани на сайта на института

http://www.imbm.bas.bg/uploads/Proceduri/Proceduri_PNS_T_D.html

 

Поканени са всички интересуващи се.