Categories: BGNews
      Date: яну 16, 2012
     Title: Годишна научна сесия

Годишна научна сесия на ИМех 18-19.01.2012Програма на Годишната научна сесия в PDF формат можете да изтеглите тук: ПРОГРАМА 18-19/01/2012

 

П   Р   О   Г   Р   А   М   А
на Годишната научна сесия на Института по механика за 2011 г.

Председател: Доц. д-р П. Кирязов

09.30-09.40 Проф. дн В. Кавърджиков, Директор на ИМЕХ - откриване

Направление „Механика на дискретни системи"

09.40-09.50                  Доц. дн Е. Захариев

Отчет за работа по тема „Моделиране и изследване на взаимодействието на системи тела"

09.50-10.00              Доц. д-р Д. Чакъров

Отчет за работа по тема „Синтез и анализ на мехатронни системи и устройства"

10.00-10.20 Urs Giger, Проф. д-р К. Арнаудов

Redesign of a Gearbox for 5 MW Wind Turbines

10.20-10.40                  Маг. Даниел Пенчев

Телеуправление на роботи за микро и нано операции

10.40-11.00         Маг. Тони Петров

Управление на мехатронни системи за подавателни клетъчни операции

 

11.00-11.10                  ПОЧИВКА

Направление „Биомеханика"

Председател: Проф. д-р Н. Антонова

11.10-11.20                  Проф. д-р Н. Антонова

Отчет за работа по тема Биодинамика, биореология и биомеханика на среди и процеси"

11.20-11.30                  Доц. д-р П. Кирязов

Отчет за работа по тема „Биомеханика, управление на движенията и технически средства за рехабилитация"

11.30-11.50                  Доц. д-р С. Г. Николов

Моделно базирана стратегия за изследване на ракови сигнални пътеки

(участва в конкурса за най-добра научна разработка за 2011 г.)

11.50-12.10                  Гл. ас д-р И. Иванов, А. Алексеев, Й. Глухчева

Ултразвуково, реологично и морфологично изследване на полусинтетични мотори масла от типа 10W/40

18 януари 2012 г. /сряда /, зала № 200

Следобедна СЕСИЯ

Председател: Проф. дн Р. Коцилкова

Направление „Физико-химична механика на силикатни, полимерни  и нано-материали»

14.00-14.10                  Доц. д-р В. Найденов

Отчет за работата по тема Поведение на смесени силикатни системи с оптимизирани структурно-механични и технологични свойства"

14.10-14.30 Доц. д-р М. Натова

Nanoscience, Polymer chains, Molecular Lattices and Modelling

14.30-14.50                  Гл. ас. В Цветков

Съвременни подходи в изследването на кинетиката на епокси-аминните реакции

14.50-15.10                  Доц. д-р С. Джумалийски

Екструзионно съоръжение за смесване и хомогенизиране на полипропиленови композити с микро- и нанопълнители

15.10-15.30                  Доц. д-р С. Джумалийски

Върху полифункционалната роля на активиран природен зеолит в полимерни композити

15.30-15.40                  ПОЧИВКА

 

Академични лекции

15.40-16.20                  Доц. д-р Т. Тянков

Технологии за автоматизиране на микро и нано процеси

16.20-17.00                  Доц. д-р М. Кирилова

Механично съгласуване на биоматериали и меки тъкани

 

19 януари 2012 г. /четвъртък /, зала № 200

СУТРЕШНА СЕСИЯ

 

Председател: Доц. д-р Р. Казанджиев

Направление „Механика на деформируемото твърдо тяло»

10.00-10.20                  Доц. д-р П. Джонджоров

Отчет за работата по теми:

„Механика на материали, структури и технологични процеси";

„Аналитично и числено моделиране в механиката на деформируемото твърдо тяло",

10.20-10.40                  Доц. д-р Л. Парашкевова, проф. дн Н. Бончева

Моделиране на композити с полимерна матрица и наночастици

10.40-11.00                  Доц. д-р Р. Янков

Finite element simulation of Z-shape profile rolling of wires

11.00-11.20                  Доц. д-р Ал. Попов

Оценяване на вида на разрушаване на поликристални материали чрез ултразвукови измервания

11.20-11.40                  Гл. ас. Й. Мирчев

Ултразвукови методи за контрол на корозия

 

19 януари 2012 г. /четвъртък /, зала № 200

Следобедна СЕСИЯ

Председател: Доц. д-р Д. Кулова

Направление „Механика на флуидите»

14.00-14.10 Проф. дн Н. Витанов

Отчет за работата по тема „Теория на турбулентността, биофлуиди, анализ на времеви редове и приложения към сложни системи"

14.10-14.30 Проф. дн Ст. Радев

Отчет за работата по тема Математическо и числено моделиране на течения на течности и газове с приложение в индустриалните технологии, екологията и околната среда"

 

Председател: Доц. дн Ст. Стефанов

 

Направление „Математическо моделиране и числени симулации"

14.30-14.40                  Проф. дн Д. Данчев

Отчет за работата по тема: „Математическо моделиране и числени симулации на явления и процеси в нехомогенни статистико-механични системи"

14.40-15.00                  Доц. дн С. Илиев, доц. д-р Н. Пешева, Д. Илиев

Изследване на влиянието на случайно разположени микродефекти върху омокрящите свойства на повърхност

15.00-15.20                  Докт. Г. Вълчев

"New technique for evaluating geometry dependent forces between objects of various geometry and a plate". (участва в конкурса за най-добро постижение на млад учен)

15.20-15.40 Naveen Kumar Kulakarni, Early stage researcher 2 GASMEMS

DMS simulation of the gas flow past a backward facing step in micro-channels and measurement of the gas flow through bend micro-channel

15.40-16.00 PhD student Manuel Vargas

Heat transfer simulation of rarefied gases in MEMS