Categories: BGNews
      Date: яну 28, 2011
     Title: Общо събрание на учените
На 02 февруари 2011 г. (сряда) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех) ще се проведе Общо събрание на учените и Научния съвет

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 02 февруари 2011 г. (сряда) от 10:00 часа в зала 510 на Института по механика (ИМех) ще се проведе Общо събрание на учените и Научния съвет на института при следния дневен ред.
 
1. Приемане на научния отчет на ИМех за 2010 г.
 
2. Информация за иновационната и стопанска дейност на ИМех и анализ на нейната ефективност. Кратък анализ на финансовото състояние на ИМех за 2010 г.
 
3. Приемане на отчети за работата на Научния съвет и на Атестационните комисии на ИМех и бившата ЦЛФХМ.
 
4. Обсъждане и приемане на предложения за най-ярки научни и научно-приложни постижения и на номинациите във връзка с конкурса за млади учени.
 

5. Разни.

Председател на Общото събрание Е. Захариев