Categories: BGNews
      Date: яну 10, 2011
     Title: Общото събрание на ННТДД
На 28.01.2011 от 11 часа ИМех ще е домакин на Общото събрание на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия


СЪОБЩЕНИЕ

С решение на УС на Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия (гр. София, ул. Раковска 108) Общото събрание на Дружеството за 2010 г. ще се проведе на 28.01.2011 г. (петък) от 11.00 ч. в зала 510 на ИМех - БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 4 , при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на ННТДД;
2. Изменение и допълнение към устава на дружеството;
3. Приемане на нови индивидуални и колективни членове;
4. Утвърждаване на нови клонове;
5. План и бюджет 2010 г.;
6. Избор на нов управителен съвет на дружеството;
7. Избор на управители на клоновете;
8. Утвърждаване на размера на членския внос за 2011 г.
Регистрацията на участниците за Общото събрание ще започне в 09 часа. Участниците се регистрират лично. В случаите, когато са упълномощени представители от други членове на Дружеството, те представят подписани пълномощни, в които са вписани трите имена на упълномощителя и упълномощения и данни за адреса, паспорта и ЕГН на упълномощителя. Всеки участник в Общото събрание може да бъде упълномощен от не повече от трима члена.
Колективните членове на ННТДД се представят с до 5 специалисти от страна на фирмата.