Print this page

Новини

Стратегия „Европа 2020“


На 3.03.2010 Европейската комисия стартира стратегия „Европа 2020" за излизане от кризата и за подготвяне на икономиката на ЕС за следващото десетилетие.
 Ново: Извадка от стенограмата от заседанието на Министерски съвет от 5.05.2010 относно: "Доклад относно одобряване на Рамкова позиция на Република България относно двустранни консултации по националните цели във връзка със стратегията Европа 2020" - download as PDF  
 
Европейската комисия стартира подготовката на стратегия „Европа 2020" за излизане от кризата и за подготвяне на икономиката на ЕС за следващото десетилетие. Комисията посочва три ключови двигатели за растеж, които да бъдат въведени в действие посредством конкретни действия на равнище на ЕС и на национално равнище:
  • интелигентен растеж (насърчаване на познанията, иновациите, образованието),
  • устойчив растеж (по-ефикасно използване на ресурсите при производството, като същевременно увеличим конкурентоспособността) и
  • приобщаващ растеж (нарастване на участието в пазара на труда, придобиване на умения и борба с бедността).
Тези усилия за растеж и трудови места се нуждаят от поемането на ангажимент на най-
високо политическо равнище и обединяването на всички участници в цяла Европа. Определени са пет цели за това къде следва да се намира ЕС през 2020 г. и чийто напредък може да бъде проследен.
На национално равнище държавите-членки трябва:
  • да реформират националните (и регионалните) системи на НРД и иновациите, за да насърчат върховите постижения ..., да засилят сътрудничеството между университетите, науката и изследванията и стопанските оператори, ... да подобрят трансграничното сътрудничество и да адаптират съответно националните процедури за финансиране, както и да осигурят  разпространението на технологии по цялата територия на ЕС;
  • да гарантират достатъчна наличност на кадри с природонаучно, математическо и инженерно образование и да фокусират училищните програми върху изграждане на творческо, иновативно и предприемаческо мислене;
  • да приоритизират разходите за знания, включително като използват данъчни стимули и други финансови инструменти за насърчаване на повече частни инвестиции в НРД.
Според графика за изготвяне на стратегията "Европа 2020" до октомври 2010 страните членки трябва да са готови с националните си стратегии "Stability/Convergence Programmes and National Reform Programmes".
 
Пълен текст на Стратегията можете да свалите като pdf от ТУК  на български или download version in EN: pdf file. Дискусията за стратегията на България можете да проследите на http://bulgaria2020.bg
График за определяне на стратегическите цели и мерки: EUROPE 2020 Timeline

Последна промяна:26-06-2018