Print this page

Новини

Общо събрание


На 2.02.2010 г., вторник, от 10.30 в зала 510 ще се проведе ОС на учените в ИМех.

На 02.02.2010 г. от 10.30 часа в зала 510 ще се проведе заседание на Научния съвет на Института по механика съвместно с Общото събрание на служителите и учените при следния

Дневен ред

1. Избор на Етична комисия на ИМех.
2. Приемане на Научния отчет на института за 2009 г. - докладва Научният секретар ст.н.с. Сл. Славчев.
3. Информация за финансовия отчет и стопанската дейност на института през 2009 г. - докладва зам. директорът ст.н.с. Н. Пешева
4. Приемане на върхови научни постижения на института за 2009 г. -докладва Научният секретар ст.н.с. Сл. Славчев;
5. Отчет за работата на Научния съвет на института за 2009 г. - докладва Председателят на Научния съвет - чл. кор. Ст. Радев
6. Отчет за работата на Атестационната комисия на института за 2009 г. - докладва Председателят на АК на института ст.н.с. І ст. В. Абаджиев.
7. Разни.

Председател на Общото събрание на учените:

/ст.н.с. І ст. дтн М. Миховски/Последна промяна:26-06-2018