Print this page

Pressure based finite volume method for calculation of compressible viscous gas flows

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“


Институтът по механика при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в професионално направление 5.6 Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали“, за нуждите на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло“, със срок 1 /един/ месец от публикуването на обявата.

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“

Институтът по механика при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в професионално направление 5.6 Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали“, за нуждите на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло“, със срок 1 /един/ месец от публикуването на обявата.

Справки и документи – в Институт по механика, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 4

Телефон за контакт: +359 2 979 64 23, факс: +359 2 870 74 98.

Необходимите документи може намерите тук.

29.03.2024 г. гр. София


Последна промяна:29-11-2011