Print this page

Образование

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“


Институтът по механика при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в професионално направление 5.6 Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали“, за нуждите на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло“, със срок 1 /един/ месец от публикуването на обявата.

Конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“

Институтът по механика при БАН обявява конкурс за заемане на академична длъжност „асистент“ в професионално направление 5.6 Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали“, за нуждите на научно структурно звено „Механика на деформируемото твърдо тяло“, със срок 1 /един/ месец от публикуването на обявата.

Справки и документи – в Институт по механика, гр. София, ул. „Акад. Г. Бончев“, блок 4

Телефон за контакт: +359 2 979 64 23, факс: +359 2 870 74 98.

Необходимите документи може намерите тук.

29.03.2024 г. гр. София


Последна промяна:17-06-2024