Print this page

Станимир Димитров Илиев Биография

Защита на дисертационен труд


На 05.07.2023 г. (сряда) от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН ще се проведе открито заседание на научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ на Петър Валентинов Тодоров

На 05.07.2023 г. (сряда) от 14 часа в зала 200 на Института по механика към БАН, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 4, гр. София ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационния труд на маг. инж. Петър Валентинов Тодоров, отчислен с право на защита в НСЗ „Механика на флуидите” (научни ръководители – чл.-кор. Стефан Радев, доц. Огнян Иванов - ИФТТ), за присъждане на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5 Математика, докторска програма „Механика на флуидите”. Темата на дисертационния труд е:

„ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СЕНЗОРИ ЗА ФЛУИДИ“

 

Поканени са всички интересуващи се.


Последна промяна:19-02-2020