Print this page

Иванка Петкова Венева

Институт по Механика – БАН търси да назначи


Изследователи R2 в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“

 

 

Институт по Механика – БАН търси да назначи

1. Изследователи R2 в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), на срочен трудов договор със заетост до 40 часа седмично.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование/квалификация: Докторска степен в научна област на 5.‘‘Технически науки“, Професионални направления 5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника, и др.

Професионални компетенции и изисквания:

• Опит в инженерното проектиране, аналогова, импулсна и цифрова схемотехника, сензори, сензорни устройства и актуатори;

• Опит в проектиране и симулиране на електронни схеми и печатни платки;

• Моделиране в MATLAB, Simulink или Lab VIEW;

• 3D CAD Моделиране (Solid Works или др.) и 3D принтиране.

3. Начин на кандидатстване:

Кандидатите следва да представят заявление в свободен текст, автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит:

• Копия от документи за завършено образование.

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

• Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Документите се приемат от 14.06.2023г. до 20.06.2023г., в деловодството на ИМех-БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.4, стая 223 .

4. Етапи на конкурса:

a. Разглеждане на документите на кандидатите

b. Събеседване с допуснатите кандидати

c. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИМех-БАН

За допълнителна информация: тел: 0898218181


Последна промяна:26-01-2024