Print this page

Материали за направление Математическо моделиране и числени симулации

Институт по Механика – БАН търси да назначи


Изследовател R2 в Лаборатория “Математическо осигуряване и моделиране на сложни системи и процеси“

 

 

Институт по Механика – БАН търси да назначи

1. Изследовател R2 в Лаборатория “Математическо осигуряване и моделиране на сложни системи и процеси“ в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), на непълно работно време със заетост до 20 часа седмично.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование/квалификация: Висше образование; Образователна степен „магистър“ и квалификация: ОНС „доктор“ по професионално направление 4.1. Физически науки.

3. Начин на кандидатстване: Кандидатите следва да представят:

• Заявление в свободен текст с посочени данни за контакт и адресирано до Директора на Институт по механика – БАН с посочване на проект BG05M2OP001-1.001-0008-С02, "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle.

• Автобиография (CV).

• Копия от дипломи за завършено образование / научна степен.

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

• Списък на публикациите през последните 5 години, реферирани в SCOPUS и др. бази данни.

• Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Документите се приемат от 07.04.2023г. до 14.04.2023г., в деловодството на ИМех-БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.4, стая 223 .

4. Етапи на конкурса:

а. Разглеждане на документите на кандидатите

б. Събеседване с допуснатите кандидати

в. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИМех-БАН

 

За допълнителна информация: тел: 979 64 48


Последна промяна:23-06-2014