Print this page

Комисия по етика-документи

Резултат от работата на комисия


Резултат от работата на комисия в Институт по Механика – БАН за избор на изследовател R3 в Лаборатория „Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитване и характеризиране на мехатронни системи“

 

 

 

След провеждане на конкурс в Институт по Механика – БАН за избор на изследовател R3 в Лаборатория „Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитване и характеризиране на мехатронни системи“ към проект № BG05M20P001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle , комисия назначена със Заповед № РД-09-19/24.01.2023г. на Директора на ИМех, избра доц. д-р Юлия Лисенко да бъде назначена като изследовател (R3) към проект № BG05M20P001-1.002-0011-C02 в Лаборатория „Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитване и характеризиране на мехатронни системи“. Резултатът от работата на комисията е отразен в Протокол № 29/ 31.01.2023г.


Последна промяна:19-01-2023