Print this page

Славяна Милушева

Резултат от работата на комисия


След провеждане на конкурс в Институт по Механика – БАН за избор на изследовател R2 в Лаборатория „Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитване и характеризиране на мехатронни системи“...

След провеждане на конкурс в Институт по Механика – БАН за избор на изследовател R2 в Лаборатория „Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитване и характеризиране на мехатронни системи“ към проект № BG05M20P001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle , комисия назначена със Заповед № РД-09-315/25.11.2022г. на Директора на ИМех, избра доц. д-р инж. Валерий Борисов Найденов да бъде назначен като изследовател (R2) към проект № BG05M20P001-1.002-0011-C02 в Лаборатория „Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитване и характеризиране на мехатронни системи“.

Резултатът от работата на комисията е отразен в Протокол № 27/ 07.12.2022г.


Последна промяна:12-07-2011