Print this page

Материали за направление Физико-химична механика

Одобрени кандидати по програма „Млади учени и постдокторанти“


С решение на Управителния съвет на БАН от 10 ноември 2022 г., протокол №25 за бенефициенти по програмата „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН , са одобрени следните учени от Институт по механика:

Модул „Постдокторанти“:

• Иван Костадинов Янакиев за 12 месеца (+6 месеца удължение)

• Павел Станимиров Илиев за 12 месеца (+6 месеца удължение)


Последна промяна:23-06-2014