Print this page

Обяви

Институт по Механика – БАН търси да назначи


Двама изследователи R2 в лаборатория “3D моделиране, прототипиране, и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката“.

Институт по Механика – БАН търси да назначи

1. Двама изследователи R2 в лаборатория “3D моделиране, прототипиране, и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката“.

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), със заетост до 40 часа седмично.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование/квалификация: Изследовател с образователна степен „магистър“ и квалификация: ОНС „доктор“ в Област 5. Технически науки, по професионално направление 5.1. Машинно инженерство или Професионално направление 5.4. Енергетика.

3. Начин на кандидатстване:

Кандидатите следва да представят заявление в свободен текст, автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит :

• Копия от документи за завършено образование, научна степен, академична длъжност.

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

• Списък на публикациите през последните 5 години, реферирани в SCOPUS и др. бази данни.

• Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Документите се приемат от 11.11.2022г. до 18.11.2022г., в деловодството на ИМех-БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.4, стая 223 .

4. Етапи на конкурса:

а. Разглеждане на документите на кандидатите

б. Събеседване с допуснатите кандидати

в. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИМех-БАН

 

За допълнителна информация: тел: 979 64 48


Последна промяна:11-05-2016