Print this page

Славяна Милушева

Институт по Механика – БАН търси да назначи


Изследовател R3 в Лаборатория 1.3. „Мехатронни микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клетки и микро-обекти“

 

 

Институт по Механика – БАН търси да назначи

1. Изследовател R3 в Лаборатория 1.3. „Мехатронни микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клетки и микро-обекти“

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), със срочен трудов договор и заетост до 10 часа седмично.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование/квалификация: Хабилитиран изследовател R3 с образователна степен „магистър“ и ОНС „доктор“ в научна област 4. Природни науки, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Биофизика“.

3. Начин на кандидатстване:

Кандидатите следва да представят заявление в свободен текст, автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит :

• Копия от документи за завършено образование, научна степен, академична длъжност.

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

• Списък на публикациите през последните 5 години, реферирани в SCOPUS и др. бази данни.

• Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Документите се приемат от 07.11.2022г. до 14.11.2022г., в деловодството на ИМех-БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.4, стая 223.

4. Етапи на конкурса:

а. Разглеждане на документите на кандидатите

б. Събеседване с допуснатите кандидати

в. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИМех-БАН

За допълнителна информация:

тел: 0898218181


Последна промяна:12-07-2011