Print this page

Обяви

Институт по Механика – БАН търси да назначи


Трима изследователи /R1, R2/ в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“.

Институт по Механика – БАН търси да назначи

1.Трима изследователи /R1, R2/ в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“ .

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), със заетост до 40 часа седмично.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование/квалификация: Магистърска степен по Електротехника, Електроника и автоматика, Машинно инженерство, ИТ инженерство, компютърни науки и др. , докторска степен или докторантура в област на висше образование 5.‘‘Технически науки“.

Професионални компетенции и изисквания:

• Отлични умения по програмиране на C/C++, C# или Java,

• Практически опит в програмирането на вградени системи и микроконтролери за управление, събиране на данни и обработка на сигнали от различни сензори,

• Работа с мултисензорни системи и комуникационни протоколи,

• Да има опит с Visual Studio, Eclipse, 3D Unity или Blender.

Ще се счита за предимство да има опит с:

• Моделиране в MATLAB SimMechanics, Simulink или Lab VIEW;

• 3D CAD Моделиране (Solid Works, AutoCAD или ProEngineer);

• 3D принтиране и софтуер за 3D принтери;

• Опит в проектиране на електронни схеми и печатни платки (Altium Designer);

• Опит в разработване и управление на роботизирани системи за взаимодействие с човека, средства за рехабилитация, активни ортези, екзоскелетони, Haptic устройства, специализирани устройства за измерване и анализ на сигнали.

3. Начин на кандидатстване:

Кандидатите следва да представят заявление в свободен текст, автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (вкл. дипломи, сертификати и др.)

Документите се приемат от 24.10.2022г. до 04.11.2022г., в деловодството на ИМех-БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.4, стая 223 .

4. Етапи на конкурса:

a. Разглеждане на документите на кандидатите

b. Събеседване с допуснатите кандидати

c. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИМех-БАН

За допълнителна информация:

тел: 0898218181


Последна промяна:11-05-2016