Print this page

Славяна Милушева

Институт по Механика – БАН търси да назначи


Изследовател R3 в лаборатория “3D моделиране, прототипиране, и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката“.

1. Изследовател R3 в лаборатория “3D моделиране, прототипиране, и реинженеринг на елементи, детайли и системи в мехатрониката“.

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), със заетост до 20 часа седмично.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование/квалификация: Хабилитиран изследовател R3 с образователна степен „магистър“ и квалификация: ОНС „доктор“ по професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика.

3. Начин на кандидатстване:

Кандидатите следва да представят заявление в свободен текст, автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит :

• Копия от документи за завършено образование, научна степен, академична длъжност.

• Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.

• Списък на публикациите през последните 5 години, реферирани в SCOPUS и др. бази данни.

• Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

Документите се приемат от 14.10.2022г. до 21.10.2022г., в деловодството на ИМех-БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.4, стая 223 .

 

4. Етапи на конкурса:

a. Разглеждане на документите на кандидатите

б. Събеседване с допуснатите кандидати

в. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИМех-БАН

За допълнителна информация:

тел: 979 64 48


Последна промяна:12-07-2011