Print this page

Pressure based finite volume method for calculation of compressible viscous gas flows

ОТКРИТ СЕМИНАР НА НСЗ МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ


На 26 октомври 2022 г. (сряда), от 11 часа, в зала 200 на Института по механика – БАН, ще се проведе открит семинар на НСЗ „Механика на флуидите” във връзка с обявяване на конкурс за академичната длъжност „професор” в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Математическо моделиране и приложение на математиката“ за нуждите на НСЗ "Механика на флуидите".

Семинарът ще се проведе при следния дневен ред:

1. Обосновка на необходимостта от исканата длъжност за развитието на звеното – докладва проф. дмн Николай К. Витанов , ръководител на НСЗ "Механика на флуидите";

2. Презентация - резюме на изследванията на заинтересовани от участието в конкурса учени.

Ръководителят на НСЗ "Механика на флуидите" ви кани специално като членове на Научния съвет на ИМЕХ – БАН  да присъствате на открития семинар на звеното.

 

София                                                                         проф. дмн Николай К. Витанов 28.09.2021 г.


Последна промяна:29-11-2011