Print this page

Тодор Ангелов Ангелов

Програма „Млади учени и постдокторанти-2“


С решение на Управителния съвет на БАН стартира Програмата „Млади учени и постдокторанти-2“ (МУПД-2), финансирана от МОН.

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Изрично предимство се дава на финансирането на външни за БАН постдокторантски позиции.

СРОК НА ПРОГРАМАТА: до края на 2025 г.

Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца:

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г.

II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г.

Срок за подаване на документи – 30.09.2022 г.

Документите за кандидатстване и в двата модула се подават на хартиен и на електронен носител в деловодството на Института по механика.

Програмата е обявена на сайта на МОН и на Европейския портал EURAXESS

 

Изисквания за допустимост и необходими документи

Критерии за оценка на кандидатите

Постановление на Министерски съвет


Последна промяна:10-02-2023