Print this page

Галин Славчев Вълчев

Институт по Механика – БАН търси да назначи


Изследовател R2 в лаборатория 1.4. “Механика и управление на роботизирани системи“.

1. Изследовател R2 в лаборатория 1.4. “Механика и управление на роботизирани системи“.

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), със заетост до 20 часа седмично.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование/квалификация: Висше образование; Образователна степен „магистър“ и докторска степен в Професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“.

3. Начин на кандидатстване:

Кандидатите следва да представят заявление в свободен текст, автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит :

  • Копия от дипломи за завършено образование / научна степен.
  • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
  • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Документите се приемат от 12.08.2022г. до 19.08.2022г., в деловодството на ИМех-БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.4, стая 223 .

4. Етапи на конкурса:

a. Разглеждане на документите на кандидатите

б. Събеседване с допуснатите кандидати

в. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИМех-БАН

За допълнителна информация:

тел: 979 64 48


Последна промяна:03-01-2019