Print this page

Георги Венциславов Бояджиев

Институт по Механика – БАН търси да назначи


Изследовател R3 в лаборатория “Лаборатория Микро и наномеханика на мехатронни системи“ .

1. Изследовател R3 в лаборатория “Лаборатория Микро и наномеханика на мехатронни системи“ .

в изпълнение на проект, финансиран с договор No BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), със заетост до 15 часа седмично.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование/квалификация: ОНС „доктор“ по Професионално направление: 4.2. Химически науки; Хабилитиран учен по професионално направление 5.6. Материали и материалознание (Технология на композитните материали).

3. Начин на кандидатстване:

Кандидатите следва да представят заявление в свободен текст, автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит :

  • Копия от дипломи за завършено образование / научна степен.
  • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
  • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Документите се приемат от 03.08.2022 г. до 10.08.2022г., в Деловодството на ИМех- БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.4, стая 223.

4. Етапи на конкурса:

a. Разглеждане на документите на кандидатите

b. Събеседване с допуснатите кандидати

c. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИМех-БАН

За допълнителна информация:

тел: 02 979 64 48


Последна промяна:29-02-2016