Print this page

Обяви

Институт по Механика – БАН търси да назначи


Изследовател - R1 в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“ .

1. Изследовател - R1 в лаборатория “Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане на движенията на човека“ .

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), със заетост до 40 часа седмично.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

Образование/квалификация: Висше образование; Образователна степен „магистър“ в някое от следните професионални направления: 5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 5.3. Комуникационна и компютърна техника.

Професионален опит: най-малко 5 години или изследовател до защита на докторска дисертация.

3. Начин на кандидатстване:

Кандидатите следва да представят заявление в свободен текст, автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит :

  • Копия от дипломи за завършено образование / научна степен.
  • Копия от други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобити квалификация и правоспособност.
  • Копия от документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит в посочената област.

 

Документите се приемат от 03.08.2022г. до 10.08.2022г., в деловодството на ИМех-БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.4, стая 223 .

4. Етапи на конкурса:

a. Разглеждане на документите на кандидатите

b. Събеседване с допуснатите кандидати

c. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИМех-БАН

За допълнителна информация:

тел: 02 979 64 48


Последна промяна:11-05-2016