Print this page

Верислав Ангелов

Институт по Механика – БАН търси да назначи


Институт по Механика – БАН търси да назначи

1. Изследовател в лаборатория „Мехатронни микро-позициониращи и микро-флуидни системи за биологични клетки и обекти“

в изпълнение на проект, финансиран с договор № BG05M2OP001-1.002-0011-C02 "Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies) по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), със заетост до 48 часа седмично.

2. Изисквания за заемане на длъжността:

***Образование/квалификация: Висше образование; Образователна и научна степен „доктор“ в професионално направление 4.5 Математика (Биомеханика).

***Професионален опит: Минимум 3 години опит по специалността.

3. Начин на кандидатстване:

***Кандидатите следва да представят заявление в свободен текст, автобиография, придружена с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (вкл. дипломи, сертификати и др.)

***Документите се приемат от 31 януари 2022г. до 10 февруари 2022г., в деловодството на ИМех-БАН на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл.4, стая 223 и/или сканирани на e-mail: yorgova@imbm.bas.bg

4. Етапи на конкурса:

a. Разглеждане на документите на кандидатите

b. Събеседване с допуснатите кандидати

c. Публикуване на списък с избраните изследователи на страницата на ИМех-БАН

За допълнителна информация:

Лице за контакт: д-р Цветелина Йоргова: тел: 0887 618 666

Проект № BG05M20P001-1.002-0011„Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle–Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, CleanTechnologies“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).


Последна промяна:02-04-2021