Print this page

Библиотека на Институт по механика

Стартира проект GASMEMS - 7РП на ЕК


От 1 октомври стартира проект GASMEMS: Gas Flows in Micro Electro Mechanical System по 7 Рамкова Програма за изследвания и развитие на нови технологии на Европейската комисия, в раздел PEOPLE, Marie Curie Initial Training Programme.

Координатор на проекта GASMEMS е професор Стефан Колин от Университета на Тулуза, Франция. В проекта участва секция "Сложни и многофазни течения" (СМТ) към Института по механика на БАН. Координатор от българска страна е ст.н.с. д-р Стефан К. Стефанов , ръководител на секция СМТ. В рамките на 4 години по проекта ще бъдат обучавани 15 докторанти и 5 специализанти, защитили докторски дисертации в последните няколко години. Тяхното обучение се финансира изцяло от проекта.

Предвижда се двама от докторантите да се обучават в секция СМТ към Института по механика на БАН за срок от по три години.Задължително условие е младите учени да не са граждани на страната, в която ще бъдат обучавани. Докторантите ще бъдат обучавани и ще извършват изследователска работа по конкретни проблеми в една много переспективна и модерна област - микрофлуидиката. Това е област от физиката на флуидите, чиито обекти на изследване са движението и свойствата на флуидите в системи с микро- и нано-размери. Особено важно е отчитането на такива ключови явления като разреденост и неравновесност в поведението на флуидите, които се пренебрегват в класическата механика на флуидите.

За по-детайлна информация желаещите могат да посетят интернет страницата на секция "Сложни и многофазни течения" (СМТ) към Института по Механика на БАН.


Последна промяна:11-05-2016