Print this page

Румяна Коцилкова

Общо събрание на учените и НС на ИМех – БАН


На 24.01.2022, понеделник, от 11 ч. ще се проведе общо заседание на НС и ОСУ - ИМех

Уважаеми колеги!

На 24 януари, понеделник, от 11 часа онлайн в Zoom-сесия ще се проведе общо заседание на НС и ОСУ в ИМех . Поканата за участие в заседанието ще бъде изпратена по електронната поща.

Дневен ред:

  1. Избор на Председател и зам. председател на ОСУ на Института по механика.
  2. Приемане на научния отчет на ИМех за 2021. Докладва Научният секретар на ИМех.
  3. Приемане на отчет на Комисията за определяне на предложения за най-значими постижения в ИМех през 2021 г. Докладва Председателят на комисията.
  4. Приемане на финансовия отчет на ИМех за 2021. Докладва  Гл. счетоводител.
  5. Приемане на отчета на Научния съвет на ИМех за 2021 г. Докладва Председателят на НС.
  6. Приемане на отчета на Комисията за академична етика за 2021 г. Докладва Председателят на КАЕ.
  7. Приемане на отчета на ОСУ за 2021 г. Докладва Секретарят на ОСУ на ИМех.
  8. Разни.

 

 

Приканваме ви да бъдете активни и да съдействате за провеждане на успешно общо събрание.

20.01.2022 г.

Председател на НС проф. Е. Маноах

Зам. председател на ОСУ доц. М. Миронова


Последна промяна:13-08-2022