Print this page

Лаборатория за изпитване на силикатни и полимерни конструкционни композити

Конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент”


Институтът по механика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „асистент” по професионално  направление 5.6. Материали и материалознание, научна специалност „Технология на композитните материали”  за нуждите на научно структурно звено „Механика на флуидите” със срок 1 месец от публикуването на обявата.

Справки и документи – в Института  по механика, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4,  тел. 02 979 64 23, факс 02 870 74 98.

Необходимите документи може намерите тук.

13.12.2021 г. гр. София


Последна промяна:14-05-2012