Print this page

No Name

Институт по механика при БАН (ИMeх-БАН) търси да назначи


1 ИЗСЛЕДОВАТЕЛ НА НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ в изпълнение на проект, финансиран с договор BG05M2OP001-1.001-0003: „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ c бенефициент Институт по информационни и комуникационни технологии при Българска академия на науките, на срочен трудов договор за период до 6 месеца, със заетост до 4 часа на ден и до 48 часа седмично, при условията на чл. 113, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.

 

 

 

 

Функции (отговорности и задължения):

- Участие в научни изследвания и в изграждането на приложни решения по задача „Разработване и приложение на математически модели и числени методи за анализ на динамични и спрегнати процеси в термоеластични системи“

Изисквания:

- Образование: висше (магистър) по математика, информатика, технически науки и/или природни науки;

Начин на кандидатстване:

- Кандидатите следва да представят CV, придружено с документи, удостоверяващи тяхното образование, квалификация и професионален опит (тук се включват дипломи, сертификати, трудови книжки);

- Гореописаните документи да бъдат подадени в деловодството на ИMех-БАН с адрес:

ул. Акад. Г. Бончев, блок 4, 1113 – София;

- Краен срок за приемане на документите – 25.10.2021

Изборът ще бъде направен на база подадени документи.

Текст на обявата в PDF формат

Проект BG05M2OP001-1.001-0003„Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------


Последна промяна:06-12-2022